TOÁN LỚP 5 TRANG 94 LUYỆN TẬP

Tính diện tích s hình thang tất cả độ lâu năm hai lòng lần lượt là (a) cùng (b), chiều cao (h) :

a) (a = 14cm; ;b = 6cm; ;h = 7cm).

b) (a =displaystyle 2 over 3m;,b = 1 over 2m;,h = 9 over 4m).

c) (a = 2,8m;,b = 1,8m; ,h = 0,5 m).

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp tính diện tích hình thang: 

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong đó (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài những cạnh đáy; (h) là chiều cao.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Diện tích của hình thang kia là:

(displaystyle left( 14 + 6 ight) imes 7 over 2 = 70,,(cm^2)) 

b) Diện tích của hình thang kia là:

(displaystyle left( 2 over 3 + 1 over 2 ight) imes 9 over 4 over 2 = 21 over 16=1,3125 ;(m^2))

 c) Diện tích của hình thang đó là:

(displaystyle left( 2,8 + 1,8 ight) imes 0,5 over 2 = 23 over 20=1,15,,(m^2))


bài 2


Video gợi ý giải


Một thửa ruộng hình thang tất cả đáy bự 120m, đáy nhỏ nhắn bằng (dfrac23) đáy lớn. Đáy nhỏ bé dài hơn độ cao 5m. Vừa đủ cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Phương pháp giải:

- Tính độ lâu năm đáy bé nhỏ ta rước độ lâu năm đáy mập nhân với (dfrac23).

- Tính chiều cao ta rước độ nhiều năm đáy bé trừ đi 5m.

- Tính diện tích s thửa ruộng ta đem tổng độ lâu năm hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2.

- tìm kiếm tỉ số giữa diện tích và (100m^2). 

- Tính số thóc thu được: diện tích gấp (100m^2) bao nhiêu lần thì số thóc thu được cấp 64,5kg bấy nhiêu lần.

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt:

Hình thang có đáy lớn: 120m

Đáy bé: (dfrac23) đáy lớn

Đáy bé: dài thêm hơn nữa chiều cao 5m

100m2 thu hoạch: 64,5 kg thóc

Thửa ruộng: ... Kg thóc?

Bài giải

Đáy nhỏ xíu của thửa ruộng hình thang là:

( 120 imes dfrac23 =80 ;(m))

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 

(80 - 5 = 75 ;(m))

Diện tích của thửa ruộng là:

(dfracleft( 120 + 80 ight) imes 752 = 7500left( m^2 ight))

 (7500m^2) gấp (100m^2) mốc giới hạn là:

(7500:100=75) (lần)

Số thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng là :

(64,5 × 75 = 4837,5 ;(kg))

Đáp số: (4837,5 kg) thóc.


bài 3


Video khuyên bảo giải


Đúng ghi Đ, không nên ghi S:

a) Diện tích những hình thang AMCD, MNCD, NBCD bởi nhau. ........

b) diện tích hình thang AMCD bởi (dfrac13) diện tích hình chữ nhật ABCD. ........

*

Phương pháp giải:

Áp dụng cách làm tính diện tích hình thang: 

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong đó (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài những cạnh đáy; (h) là chiều cao. 

Lời giải chi tiết:

a) cha hình thang AMCD, MNCD, NBCD có diện tích s bằng nhau vị chúng gồm chung đáy bự DC, đáy bé bỏng bằng 3cm và có chiều cao bằng nhau là độ dài đoạn trực tiếp AD.

b) diện tích s hình chữ nhật ABCD bằng: (AB imes AD = 9 imes AD ).

Diện tích hình thang AMCD bằng: 

(eqalign& left( DC + AM ight) imes A mD over 2 cr& = left( 9 + 3 ight) imes A mD over 2 cr& = 6 imes A mD cr )

Ta có: (dfrac6 imes A mD9 imes A mD =dfrac69= dfrac23)

Vậy diện tích hình thang AMCD bằng (dfrac23) diện tích hình chữ nhật ABCD.

Ta điền như sau:

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bởi nhau. Đ

b) diện tích s hình thang AMCD bởi (dfrac13) diện tích hình chữ nhật ABCD. S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.