Tính Giá Trị Biểu Thức Lớp 7

với bộ bài tập quý hiếm của một biểu thức đại số Toán lớp 7 chọn lọc, bao gồm đáp án sẽ giúp đỡ học sinh hệ thống lại kỹ năng bài học với ôn luyện để đạt công dụng cao trong các bài thi môn Toán lớp 7.


*

Bài 1: cực hiếm của biểu thức x3 + 2x2 - 3 trên x = 2 là

A. 13B. 10C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Thay x = 2 vào biểu thức x3 + 2x2 - 3 ta được

23 + 2.22 - 3 = 8 + 8 - 3 = 13

Chọn giải đáp A

Bài 2: cho biểu thức đại số A = x2 - 3x + 8. Quý hiếm của A tại x = -2 là:

A. 13B. 18C. 19D. 9

Hiển thị lời giải

Thay vào biểu thức ta có :

(-2)2 - 3.(-2) + 8 = 4 + 6 + 8 = 18

Vậy A = 18 trên x = -2

Chọn lời giải B

Bài 3: mang lại biểu thức đại số B = x3 + 6x - 35. Quý giá của B trên x = 3, y = -4 là:

A. 16B. 86C. -32D. -28

Hiển thị lời giải

Thay x = 3, y = -4 vào biểu thức B nhằm tìm quý hiếm của biểu thức B ta có:

33 + 6.(-4) - 35 = 27 - 24 - 35 = 3 - 35 = -32

Vậy B = -32 trên x = 3, y = -4

Chọn lời giải C

Bài 4: mang lại A = 4x2y - 5 cùng B = 3x2y + 6 x2y2 + 3xy2. đối chiếu A và B lúc x = -1, y = 3

A. A > BB. A = BC. A Hiển thị lời giải

+ thay x = -1, y = 3 vào biểu thức A ta được

A = 4.(-1)2.3 - 5 = 4. 1. 3 - 5 = 12 – 5 = 7

+ nỗ lực x = -1, y = 3 vào biểu thức B ta được

B = 3.(-1)22.3 + 6.(-1)2.32 + 3.(-1).32 = 3.1.3 + 6.1.9 – 3. 9 = 9 + 54 – 27 = 36

Suy ra A

Bài 5: Tính quý hiếm biểu thức B = 5x2 -2x - 18 tại |x| = 4

A. B = 54

B. B = 70

C. B = 54 hoặc B = 70

D. B = 45 hoặc B = 70

Hiển thị lời giải

Ta có

*

+ Trường phù hợp 1: x = 4 : thế x = 4 vào biểu thức ta có:

5.42 - 2.4 - 18 = 5.16 - 8 - 18 = 80 - 8 - 18 = 54

Vậy B = 54 tại x = 4

+ Trường đúng theo 2: x = -4 : ráng x = -4 vào biểu thức ta có:

5.(-4)2 -2.(-4) - 18 = 5.16 + 8 - 18 = 80 + 8 - 18 = 70

Vậy B = 70 trên x = -4

Với |x| = 4 thì B = 54 hoặc B = 70

Chọn câu trả lời C

Bài 6: đối chiếu giá trị của biểu thức M = trên x = 1 và y = - 2 cùng với 1.

A. M = 1

B. M > 1

C. M Hiển thị lời giải

Thay x = 1 và y = -2 vào biểu thức M ta được


*

Vậy tại x = 1 và y = - 2 thì M

Bài 7: quý giá của biểu thức

*

trên x = 10 cùng y = 1 là

A. A = 8068

B. A = 72

C. 43

D. 73


*

Sách Giải Sách bài xích Tập Toán 7 bài bác 2: cực hiếm của một biểu thức đại số giúp bạn giải các bài tập trong sách bài bác tập toán, học giỏi toán 7 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và phải chăng và hòa hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào những môn học khác:

a. X = 0

b. X = -1

c. X = 1/3

Lời giải:

a. Cố gắng x = 0 vào biểu thức, ta có:

5.02 + 3.0 – 1 = 0 + 0 – 1 = -1

Vậy quý giá của biểu thức 5x2 + 3x – 1 trên x = 0 là -1

b. Chũm x = -1 vào biểu thức, ta có:

5.(-1)2 + 3.(-1) – 1 = 5.1 – 3 – 1 = 1

Vậy giá trị của biểu thức 5x2 + 3x – 1 tại x = -1 là 1

c. Núm x = 13 vào biểu thức, ta có:

5.(1/3)2 + 3.1/3 – 1 = 5.1/9 + 1 – 1 = 5/9

Vậy quý hiếm của biểu thức 5x2 + 3x – 1 tại x = 1/3 là 5/9

a. 3x – 5y + 1 trên x = 13 ; y = – 1/5

b. 3x2 – 2x – 5 tại x = 1; x = -1; x = 5/3

c. X – 2y2 + z3 tại x = 4; y = -1; z = -1

Lời giải:

a. Núm x = 1/3 ; y = – 01/05 vào biểu thức ta có:

3.1/3 – 5.(-1/5 ) + 1 = 1 + 1 + 1 = 3

Vậy cực hiếm của biểu thức 3x – 5y + 1 tại x = 1/3 ; y = – 01/05 là 3.

b. *Thay x = 1 vào biểu thức ta có:

3.12 – 2.1 – 5 = 3 – 2 – 5 = -4

Vậy cực hiếm của biểu thức 3x2 – 2x – 5 trên x = 1 là -4.

*Thay x = -1 vào biểu thức ta có:

3.(-1)2 – 2.(-1) – 5 = 3.1 + 2 – 5 = 0

Vậy quý hiếm của biểu thức 3x2 – 2x – 5 trên x = -1 là 0.

*Thay x = 5/3 vào biểu thức ta có:

3.(5/3 )2 – 2.5/3 – 5 = 3.25/9 – 10/3 – 15/3 = 0

Vậy quý giá của biểu thức 3x2 – 2x – 5 tại x = 5/3 là 0.

c. Chũm x = 4, y = -1, z = -1 vào biểu thức ta có:

4 – 2.(-1)2 + (-1)3 = 4 – 2.1 + (-1) = 4 – 2 – 1= 1

Vậy quý hiếm của biểu thức x – 2y2 + z3 trên x = 4, y = -1, z = -1 là 1.

a. X2 – 5x tại x = 1; x = -1; x = một nửa

b. 3x2 – xy tại x = -3; y = -5

c. 5 – xy3 trên x = 1; y = -3

Lời giải:

a. *Thay x = 1 vào biểu thức, ta có: 12 – 5.1 = 1 – 5 = -4

Vậy cực hiếm của biểu thức x2 – 5x tại x = 1 là -4.

*Thay x = -1 vào biểu thức, ta có: (-1)2 – 5.(-1) = 1 + 5 = 6

Vậy quý hiếm của biểu thức x2 – 5x tại x = 1 là 6.

*Thay x = 50% vào biểu thức, ta có:

Vậy quý hiếm của biểu thức x2 – 5x trên x = một nửa là -9/4 .

b. Vậy x = -3 cùng y = -5 vào biểu thức, ta có:

3.(-3)2 – (-3)(-5) = 3.9 – 15 = 12

Vậy quý hiếm của biểu thức 3x2 – xy tại x = -3; y = -5 là 12.

c. Cầm cố x = 1, y = -3 vào biểu thức, ta có:

5 – 1.(-3)3 = 5 – 1.(-27) = 5 + 27 = 32

Vậy quý giá của biểu thức 5 – xy3 trên x = 1; y = -3 là 32.

a. X5 – 5 trên x = -1

b. X2 – 3x – 5 trên x =1; x = -1

Lời giải:

a. Chũm x = -1 vào biểu thức ta có:

(-1)5 – 5 = -6

Vậy quý hiếm của biểu thức x5 – 5 trên x = -1 là -6.

b. *Thay x = 1 vào biểu thức, ta có:

12 – 3.1 – 5 = 1 – 3 – 5 = -7

Vậy giá trị của biểu thức x2 – 3x – 5 tại x = 1 là -7.

*Thay x = -1 vào biểu thức, ta có:

(-1)2 – 3.(-1) – 5 = 1 + 3 – 5 = -1

Vậy giá trị của biểu thức x2 – 3x – 5 tại x = -1 là -1.

a. Hỏi chiều dài, chiều rộng lớn của khu đất còn lại để trồng trọt là từng nào m?

b. Tính diện tích s khu đất trồng trọt biết x = 15m, y = 12m

Lời giải:

a. Chiều dài khu đất trồng trọt là x – 4 (m)

Chiều rộng khu đất nền trồng trọt là y – 4 (m)

b. Diện tích khu khu đất trồng trọt là: (x – 4)(y – 4) (m2) (1)

núm x = 15m, y = 12m vào (1), ta có:

S = (15 – 4)(12 – 4) = 11.8 = 88 (m2)

Biểu thức
Giá trị biểu thức tại
x = -2 x = -1 x = 0 x = 1 x = 2
3x – 5
x2
x2 – 2x + 1

Lời giải:

Biểu thức Giá trị biểu thức tại
x = -2 x = -1 x = 0 x = 1 x = 2
3x – 5 -11 -8 -5 -2 1
x2 4 1 0 1 4
x2 – 2x + 1 9 4 1 0 1

a. Hãy biểu lộ số nước tất cả thêm trong bể sau khoản thời gian đồng thời mở cả hai vòi bên trên trong a phút

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.