Ôn Tập Chương 2 Giải Tích 12

ÔN TẬP CHƯƠNG II4. Tra cứu tập xác định của các hàm số:a) y = —-—b) y = log x - 1c) y = log ựx2 - X - 12d) y = ^25* - 5* .3X - 32x - 3 .tfiaia) y xác minh 3* - 3 * 0 X * 1. Vậy tập xác định D = E (!>.X -133y xác định -7- > 0 X ^7. Vậy D = (-oẹ; 1) u (^ ; +00)2x - 322y xác minh x2-x-12>0x 4. Vậy D = (-00; -3) u (4; +oc)y xác định 25* - 51 > 0 o 5’ > 1 o X > 0. Vậy D = <0; +00).Biết 4’ + 4" = 23. Hãy tính 2X + 2 ’.Ốịiảialog7(x - l).log7x = log7x log7(x - 1) = 1 X = 8. Vậy s = 18).56 - Giải BT Giải tích 12ibTa tất cả (2X + 2’x)2 = 4X + 4~x + 2 = 25 => 2X + 2’x = 5Cho logab = 3, ngắn gọn xúc tích = -2. Hãy tính log„x với: a) X = a ^ X = 1. Vậy s = 11). 3Điều kiện: X > 1, khi ấy log7x > 0b2 7cb) X :ốịiảiÁp dụng tính chát logarit của tích với thương, ta có:logax = logaa"! + logab2 + loga 4ẽ= 3 + 21ogab + i logac = 3 + 2.3 +(-2) = 82 2logax = logaa“ Vb - logac3 = logaa4 + loga Vb - logac3= 4 + -| logab - 31ogac = 4 + ỉ .3 - 3(-2) =11 33b) 25x - 6.5X + 5 = 0 d) log;(x - lllogĩX = log7Xg) log= logx.X - 1Giải những phương trình: a) 3X *4 + 3.5X ’3 = 5X *4 + 3X *3 ;c) 4.9X + 12X - 3.16x = 0 ; e) log3X + logựj X + logỊ X = 6 ;tfiẳio±.o — & l .0 =— O/Ư.Ư Ưht(OPx=-3Víys="-31"4- 4- _ ÉX./4 • n 4-«"a) 3X+4 + 3.5X+3 = 5X+4 + 3x+:i o 81.3X + 375.53 = 625.5X + 27.3 81.3X - 27.3X = 625.5X - 375.5X 54.3X = 250.5x"t = 15X = 1t = 55X = 5X = 0 X = 1. Vậy s = (0; lìb) Đặt t = 5X (t > 0) ta có phương trình t2 - 6t + 5 = 0 chia hai vế phương trình mang lại 9X (9X > 0) ta được: 4+ I -3. 5?=0. Đặt t = Ị (t>0)Ta có: 4 + t - 3t2 = 0 t = -1 (loại)t = 43Điểu kiện: X > 0logìX + logự^x + logị.x = 6 o logíX + 21og;ìX - log:,x = 6íx > 0x + 8„c"« X = 4. Vậy s = (4).;■ = X X - 2x - 8 = 0X —1.g) log 7—7 = logx o X - 18. Giải các bất phương trình: a) 2Z" 1 + 2A " + 21’x 3> 448 ;c) log:log, (x9•x2-lb) (0,4)5 — (2,5)x " 1 > 1,5 d) log2 2 X - 51ogn>x 448 Ị ,22x > 448 2488 22x > 512 = 29 2x > 9 X > ”. Vậy s = <7; +oo).Ta gồm 0,4 = 4 với 2,5 = Ệ 52(0,4)x - (2,5)x+1 > 1,5 f|j5f5x■322 1 > 2(2YĐặt t = 7 (t > 0) ta có: t5 13 2t > 2> - 2t - 3t - 5 > 0 t |2(5JX2-1>|2 2 2 ° ° X X2 > ị —r= 0. Đặt t = log().2X ta có:t2-5t + 6 X > (0,2)3 0,008 0r

Các bài học kinh nghiệm tiếp theo


Các bài học kinh nghiệm trước


Tham Khảo Thêm


Giải bài Tập Toán 12 Giải Tích

Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐChươmg II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARITChương III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNGChương IV. SỐ PHỨC

gametonghop.net

Tài liệu giáo dục cho học sinh và giáo viên tham khảo, giúp những em học tốt, hỗ trợ giải bài tập toán học, đồ gia dụng lý, hóa học, sinh học, tiếng anh, kế hoạch sử, địa lý, soạn bài bác ngữ văn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.